Zin en Ondernemen

                                                                             verheldert
Zin en Ondernemen

Kookboek 

Sociale

Innovatie

240 pagina's met inspiratie van organisaties en prominenten.

Samenvatting

 
Sociale Innovatie blijft steeds erg in de belangstelling van vooruitstrevende wetenschappers, politici en managers bij de overheid, in het bedrijfsleven, bij werkgevers - en werknemersorganisaties en een aantal maatschappelijke sectoren.
 
Onder het begrip sociale innovatie valt een groot scala aan methoden gericht op het werken in meer informele, horizontale organisatievormen. Sociale innovatie houdt onder meer nieuwe manieren van samenwerken in, buiten belemmerende kaders of grenzen. Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van diversiteit binnen teams. Bij sociale innovatie speelt het geven van ruimte voor ontwikkeling van de echte talenten van mensen een belangrijke rol. Dankzij deze benadering kunnen organisaties zich sneller aanpassen aan de complexe veranderingen in hun omgeving en kan de motivatie onder medewerkers sterk toenemen. Het anders organiseren bevordert kennisuitwisseling en leerprocessen waardoor meer succesvolle innovaties ontstaan in producten en diensten.

Het Kookboek Sociale Innovatie biedt u een helder overzicht van de huidige ontwikkelingen in Nederland op dit gebied. In het boek treft u circa 20 prikkelende visies aan en kunt u een kijkje in de keuken nemen bij ruim twintig organisaties die de eerste stappen reeds hebben gezet. De diversiteit aan thema's en organisaties toont aan hoe breed toepasbaar sociale innovatie is en welke toegevoegde waarde het kan opleveren voor mens, organisatie en maatschappij.

Op het jaarcongres 2008 van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) hebben de 7 auteurs, waaronder Zin en Ondernemen, het eerste exemplaar van het boek aangeboden aan toenmalig SER voorzitter Alexander Rinnooy Kan. Het Kookboek Sociale Innovatie is namelijk een direct antwoord op de eerdere oproep van de heer Rinnooy Kan aan de adviesbranche om hun kennis en ervaring op het vlak van sociale innovatie te delen en breder toe te passen.

De visies en verhalen in het boek zijn bedoeld om inspiratie op te leveren en na te (blijven) denken over de vraag hoe sociale innovatie uw eigen organisatie op een (her)nieuw(d)e koers zou kunnen zetten.

Visies en verhalen

Kookboek Sociale Innovatie